De lichte zorgtaken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de ondersteuning bij persoonlijke zorgtaken. Lees meer
De persoonlijke zwaardere zorg, zoals verpleging en medische zorg, oftewel de geïndiceerde zorg. Lees meer
De éénmalige en korte werkzaamheden, zoals klussen, administratie, wasservice etc. Lees meer

Algemene Voorwaarden Zelfindehand

Definities

Lidmaatschap: De mogelijkheid om gebruik te maken van het zelfzorgmodel van Zelfindehand.

Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Zelfindehand een overeenkomst tot levering van het zelfzorgmodel aangaat.

Zelfzorgmodel: Het plaatsen van advertenties voor het vragen of bieden van op de site overeengekomen betaalde diensten uit categorie I, II en III.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Zelfindehand en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Abonnement: Een overeenkomst tussen Zelfindehand en (Zorg)organisatie, instelling of Gemeente.

Zelfindehand: Particuliere organisatie, gevestigd in Wolvega en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 63694190.

Website: De website die te vinden is via www.zelfindehand.nl

 

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die u sluit met Zelfindehand en alle rechtshandelingen die d.m.v. het zelfzorgmodel van Zelfindehand uitgevoerd worden in opdracht van hulpvrager of hulpbieder, hierna ook genoemd ‘Lid’.
1.2 Een hulpvrager of hulpbieder kan worden aangemerkt als ‘Lid’, indien deze zich per e-mail heeft aangemeld.
1.3 Lid gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de tarieven en werkwijze genoemd op de site van Zelfindehand en de Privacy verklaring.
1.4 Zelfindehand is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

 

2. Lidmaatschap
2.1 Lid moet 16 jaar of ouder zijn om zich in te schrijven. Het lidmaatschap/inschrijfnummer mag alleen door Lid persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is niet toegestaan het lidmaatschap over te dragen of toe te wijzen aan een andere persoon of entiteit.
2.2 Lid is verplicht om bij aanmelding de juiste gegevens te verstrekken en deze aan te passen in diens account als gegevens veranderen. Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder een valse naam. Verder mag Lid zich alleen registreren indien deze niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij door Zelfindehand schriftelijk toestemming is gegeven.
2.3 Wanneer Zelfindehand uw inschrijving heeft aanvaard wordt uw lidmaatschap en inschrijfnummer actief. Als Lid heeft u gratis toegang tot ons zelfzorgmodel en alleen met een actief inschrijfnummer kan Lid advertenties plaatsen of een zorggroep starten. Zelfindehand is gerechtigd geplaatste informatie te weigeren of te verwijderen zonder vermelding van redenen.
2.4 Het lidmaatschap is gratis en dat blijft het ook.

 

3. Contractduur lidmaatschap en beëindiging
3.1 De overeenkomst met Zelfindehand gaat direct in bij het aanmaken van een account en de contractduur is voor onbepaalde tijd.
3.2 Lid kan op ieder moment het account beëindigen. Meer informatie over het verwijderen van het account is te vinden bij de FAQ op de website van Zelfindehand.
3.3 Zelfindehand is gerechtigd het lidmaatschap onmiddellijk te verwijderen wanneer Lid ernstig in strijd heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden of de Werkwijze vermeld op de website van Zelfindehand. Indien Zelfindehand het voornemen heeft een account te verwijderen, dan zal Zelfindehand betreffend Lid daarvan altijd vooraf op de hoogte stellen en Lid in de gelegenheid stellen om hierop te reageren.
3.4 Indien een account 24 maanden niet word gebruikt, dan heeft Zelfindehand het recht om dit account te verwijderen. Voordat Zelfindehand tot verwijdering van een account over gaat, zal zij Lid daarvan altijd op de hoogte stellen. Lid heeft de mogelijkheid om binnen een door Zelfindehand te bepalen termijn nog in te loggen op diens account. Doet Lid dit niet, dan zal het account verwijderd worden.

 

4. Dienstverlening
4.1 Zelfindehand biedt op de website een online platform aan waarop hulpvragers en hulpbieders die geregistreerd zijn bij Zelfindehand, met elkaar in contact kunnen komen i.v.m. het verlenen van hulp uit categorie I, II en III. Zelfindehand heeft hierbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Lid. Zelfindehand is ten allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
4.2 Hulpvragers kunnen ook hulpbieders zijn en andersom. Hulpvragers mogen niet ingeschreven zijn bij de KvK, tenzij een bedrijf, eenmanszaak of ZZP’er die wel is ingeschreven bij de Kvk een eenmalige en korte opdracht heeft uit CAT III. De betreffende hulpbieder die deze opdracht uitvoert, kan voor de uitbetaling van diens uren, gebruik maken van het ‘Uren-declaratieformulier’ op pag. 26 van het Digitale Handboek. Hulpbieders m.b.t. CAT I waarbij de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ van toepassing is kunnen enkel particulieren zijn.
4.3 Ieder Lid kan hulpvraag en –aanbod advertenties aanmaken en individuele reacties (interesses) ontvangen van geregistreerde leden. Het profiel van elk Lid is vastgelegd in een centrale databank. Lid kan profielen van andere leden bekijken en contact met hen opnemen vanuit hun profiel.
4.4 Zelfindehand garandeert niet dat in de contactperiode een succesvolle contactbemiddeling tot stand komt.

 

5. Gebruik van de Diensten uit CAT I, II en III
5.1 Lid garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van het verstrekken van een Dienst uit CAT I, II of III, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Lid dat hij bevoegd is om gebruik te maken van deze Diensten en dat hij zich zowel voor het aanbieden als uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2 Door het aanbieden van gegevens op de website geeft Lid toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Lid is ermee bekend dat de positionering van hulpvragen uit CAT I, II en III en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert Lid dat hij met deze gegevens andere leden niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Zelfindehand niet zal schaden.
5.4 Zelfindehand behoudt zich het recht voor de door Lid opgegeven informatie te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten.
5.5 Overeenkomsten tussen hulpvrager en hulpbieder komen pas tot stand op het moment dat de hulpvrager dit uitdrukkelijk aan de hulpbieder heeft bevestigd. Zelfindehand is bij een overeenkomst tussen hulpvrager en hulpbieder geen partij. Zelfindehand kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de hulpvragen of werkzaamheden en/of de bevoegdheid van hulpbieders om die werkzaamheden uit te voeren. Lid vrijwaart Zelfindehand jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.6 (Persoons-)gegevens die door de website worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam).

 

6. Abonnement
6.1 Een abonnement kan worden afgesloten door (Zorg)organisaties, instellingen en Gemeentes. Zelfindehand biedt een abonnementsvorm aan op basis van het gemiddelde gebruik van het afgelopen jaar.
6.2. Een geregistreerd Lid die optreed namens een organisatie of instelling mag het eerste jaar gratis gebruik maken het zelfzorgmodel van Zelfindehand, na dit jaar blijft het account alleen van kracht indien een abonnementsovereenkomst ingaat.
6.3 Een organisatie of instelling mag meerdere accounts aanmaken, echter het eerst aangemaakt account is leidend en geldt als aanvangsdatum van de gratis proefperiode.
6.4. Aangemaakte accounts blijven alleen van kracht indien de betreffende organisatie of instelling, een jaar na het eerst aangemaakte account overgaat tot een n.n.t.b. abonnementsvorm.

 

7. Gedragsregels
7.1 Het is lid niet toegestaan om informatie op de website te plaatsen die handelen in strijd met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt begrepen: informatie die intimiderend, bedreigend, discriminerend, hatelijk, lasterlijk of pornografisch van aard is, het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of privacy van derden die op een andere manier in strijd is met de wet- of regelgeving.
7.2 Lid houd zich aan de Werkwijze die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst die Lid sluit met Zelfindehand.
7.3 Lid stemt ermee in informatie actueel te houden en als de omstandigheden veranderen de informatie aan te passen of bij te werken. Indien blijkt dat verschafte informatie van Lid onjuist of verouderd is, behoudt Zelfindehand zich het recht voor het lidmaatschap van Lid te beëindigen en Lid verdere toegang tot de site te weigeren.
7.4 Lid stemt ermee in, dat Lid persoonlijk verantwoordelijk is voor wat Lid op onze site publiceert, alsmede de interacties met andere Leden.
7.5 Lid verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover Lid via Zelfindehand beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig ander doel dan het contact leggen met derde in het kader van het zelfzorgmodel.

 

8. Klachten en wensen
8.1 Lid kan eventuele klachten en wensen schriftelijk of per e-mail indienen.

 

9. Privacy
9.1 Zelfindehand verwerkt persoonsgegevens van Lid ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening en aanverwante activiteiten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
9.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Zelfindehand van toepassing.

 

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Zelfindehand. Zelfindehand geniet auteursrechtelijke bescherming en merkenrecht.
10.2 Het is Lid niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Zelfindehand te verveelvoudigen, openbaar te maken, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
10.3 Lid garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Lid vrijwaart Zelfindehand volledig voor alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door Lid geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaand elke aanspraak die verband houdt met een (mogelijke) inbreuk op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

 

11. Uitsluiting
11.1 Zelfindehand is gerechtigd om Lid uit te sluiten van (elk) verder gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

– Lid op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– Lid inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden; of
– Lid in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

 

12. Overmacht
12.1 Zelfindehand is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of andere derden waar Zelfindehand gebruik van maakt.

 

13. Aansprakelijkheid Zelfindehand
13.1 Zelfindehand is verplicht zich in te spannen voor degelijke beveiliging van Zelfindehand.nl. Zelfindehand is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Lid of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
13.2 Het gebruik van Zelfindehand is geen garantie voor het vinden van een hulpvrager of hulpbieder. Zelfindehand aanvaard geen aansprakelijkheid van tegenvallende resultaten. Evenmin is Zelfindehand aansprakelijk voor hinderlijk gedrag of ontwrichting van een bestaande of nieuwe arbeidsrelatie van een Lid.
13.3 Zelfindehand garandeert niet dat de website niet zal worden onderbroken door storingen. Zelfindehand aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Lid als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting van Zelfindehand. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Zelfindehand. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Lid redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Zelfindehand te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Zelfindehand wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak van de omvang.
13.4 De totale aansprakelijkheid van Zelfindehand kan nooit méér bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Diensten uit CAT I, II en III voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet in het lopende jaar, met een maximum van € 500,00.
13.5 Iedere aansprakelijkheid van Zelfindehand voor indirecte schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Zelfindehand is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Lid die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website.
13.6 Zelfindehand heeft de inhoud van de website met grootst mogelijke zorg samengesteld. Zelfindehand draagt voor de inhoud geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Evenmin draagt Zelfindehand verantwoordelijkheid voor het voldoen aan verplichtingen door hulpvragers en hulpbieders, waaronder begrepen het voldoen van enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
Het Digitale Handboek van Zelfindehand heeft slechts een informatieve functie en dient ter ondersteuning aan Lid. Lid is zelf verantwoordelijk voor de handhaving van deze informatie.
13.7 Lid is eveneens zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van ingevoerde gegevens. Zelfindehand sluit aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuiste gegevensverstrekking door Lid uit.
13.8 Zelfindehand is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website.

 

14. Slotbepalingen
14.1 Op betrekkingen tussen Lid en Zelfindehand is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lid en Zelfindehand die voortvloeien uit (de toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, dan wel ter keuze van Zelfindehand, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Lid.
14.2 Zelfindehand heeft het recht om de overeenkomst die zij sluit met Lid over te dragen aan een derde partij en zal u daarover informeren.
14.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.